หน้าเเรกจังหวัดทหารบกเลย LOEI MILITARY DISTRICT
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย (183)


*Welcome* ** Loei Military District ** *Welcome*

ประชาสัมพันธ์(Events)

"สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร จังหวัดทหารบกเลย"

 
 
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดทหารบกเลย
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ จังหวัดทหารบกเลย

จังหวัดทหารบกเลยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ จังหวัดทหารบกเลย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
 ๒.ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้ายื่นซองเสนอราคา ให้แก่ จังหวัดทหารบกเลย ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
   ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการจ้างเช่นเดียวกับงานที่ จังหวัดทหารบกเลย จะจ้าง
ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๘๔๖,๗๐๐.-บาท(แปดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชน ที่ จังหวัดทหารบกเลย เชื่อถือ จะต้องนำสัญญาและหนังสือรับรองผลงานฉบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ชุด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันประกาศ มาประกอบการขอรับ/ซื้อเอกสารกับ
จังหวัดทหารบกเลย (สำหรับสัญญาและหนังสือรับรองผลงานฉบับจริง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนให้)
๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
   ๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement : e - GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   ๖.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ จังหวัดทหารบกเลย สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนสาระสำคัญเว้นแต่บุคคล หรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
๗. กรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลต่างด้าวนั้น ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๕๔๒ แล้วเท่านั้น
¬๘. ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล จะต้องให้ส่วนราชการที่ออกหนังสือรับรองสำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพาณิชย์ มีกำหนดระยะไม่เกิน ๖ เดือน
  ๙. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าตามหนังสือสำนักระเบียบนายกรัฐมนตรีที่
นร.(กวพ.) ๑๓๘๕/ว.๒๔๕๗ ลง ๑๖ มี.ค. ๒๔๕๓ ดังนี้
   ๙.๑ ในกรณีกิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
ที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศ
สอบราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้
   ๙.๒ ในกรณีกิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเสนอราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าที่ได้ยื่นเสนอราคาได้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ จังหวัดทหารบกเลย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกพลาธิการจังหวัดทหารบกเลย ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ แผนกพลาธิการ จังหวัดทหารบกเลย ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://www2.rta.mi.th/armyweb/lei-mi-dis/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๐๗๑๑๗๗ ต่อ ๒๕๐๓๙ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(พันเอกประกิจ ทับทอง)
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ทำการแทน
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย

 

สำเนาถูกต้อง 

(ร้อยเอก สุริยันต์ ไชยทองพันธ์) 
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดย ร้อยเอก สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2556

 

 

 
You are visitors number

Website counter  
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th