หน้าแรก  ประวัติหน่วย  ภารกิจ   สมุดเยี่ยมชม  ภาพกิจกรรม   ติดต่อเรา
กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ : ผู้นำด้านวิชาการของเหล่าทหารปืนใหญ่ ในภูมิภาค
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ประวัติหน่วย
  
   ประวัติกองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

1.ที่ตั้งหน่วย
ในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

2. ประวัติความเป็นมา
กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ถือกำเนิดจากการจัดโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2497 ซึ่งในปีนี้กรมการทหารปืนใหญ่ได้แปรสภาพเป็นศูนย์การทหารปืนใหญ่ มี พล.ต. เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้บัญชาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พ.อ. สาธร กาญจนลักษณ์ เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ พ.อ. สวัสดิ์ สุวัจนานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ และรักษาการหัวหน้ากองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง (คำสั่ง ทบ. ที่ 213/19543 ลง 15 ก.ย. 97) แต่เนื่องจากเป็นการเริ่มโครงการ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยังคงปฏิบัติงานร่วมอยู่ในกองบังคับการ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ อัตรา 89 และ อัตรา 102 กองวิทยาการเมื่อแรกจัดตั้งมีแผนกต่าง ๆ ของ รร.ป.ศป. ขึ้นตรงเพียง 5 แผนก
1. แผนกห้องสมุดฯ
2. แผนกพิพิธภัณฑ์
3.แผนกประวัติการศึกษา
4. แผนกจ่ายตำรา
5.แผนกนักเรียนต่างประเทศ

หน้าที่ของกองวิทยาการ เมื่อแรกจัดตั้ง
มีหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงเพื่อพัฒนาการในเรื่องจัดการฝึก การศึกษา และการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ของทหารปืนใหญ่ และการบินทหารบก รวมทั้งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ พันธกิจดังกล่าว ได้แก่ การวิเคราะห์ การวิจัย การสังเกตการณ์ฝึกและตรวจสอบ การบันทึกสถิติ การประเมินค่า และการปรับปรุงหลักการและวิธีการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่พิเศษในการดำเนินการห้องสมุดศูนย์การทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์และวารสารทหารปืนใหญ่

ภารกิจหลักของกองวิทยาการในขณะนั้น
1. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของเหล่าทหารปืนใหญ่
2. วิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการและสถิติของเหล่าทหารปืนใหญ่
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการอีก
4.ดำเนินการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ของเหล่าทหารปืนใหญ่
5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การจัดโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ได้วิวัฒนาตามลำดับ และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดใหม่ (การจัดโรงเรียนทหารปืนใหญ่ อัตรา 91 แก้ไขครั้งที่ 122 พ.ศ. 2500) ทำให้กองวิทยาการมีแผนกที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 แผนก คือ
1. วิจัยและพัฒนาการ
2. แผนกตำรา
3. แผนกส่งเสริมการศึกษาและการพิมพ์
ในปี พ.ศ. .2503 กองวิทยาการได้เริ่มก่อตั้งโครงและแยกออกจากโรงเรียนทหารปืนใหญ่เด่นชัดขึ้น แต่ยังคงขึ้นการบังคับบัญชากับโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ปัจจุบันนี้ สถานที่ตั้งหน่วยเมื่อแรกจัดตั้งคือห้องกองบังคับการ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีอยู่เพียงห้องเดียวใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน มีนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย นายสิบ 6 นาย ครั้นถึง พ.ศ. 2506 กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งมี พ.อ. ยุทธ ถนัดพจนามาตย์ เป็น หก.วก.ศป. ได้ย้ายห้องชั้นล่างของมุขตะวันตกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ (แผนกวิชาอาวุธ รร.ป.ศป. ปัจจุบัน)
ครั้นถึง พ.ศ. 2513 กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งมี พ.อ. แหลม พรสวรรค์ เป็น หก.วก.ศป. ได้ย้ายทีทำงานของ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ไปอยู่ตรงข้าม วศป. บก.ศป. ปัจจุบัน
ครั้นถึง พ.ศ. 2518 กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งมี พ.อ. บุญนาค ทองเนียม เป็น หก.วก.ศป. ได้ย้ายทีทำงานของ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กลับมาอยู่อาคาร รร.ป.ศป. ปัจจุบันอีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2519 กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งมี พ.อ. โอภาส โพธิแพทย์ เป็น หก.วก.ศป. ได้ย้ายสำนักงานจากอาคารของ รร.ป.ศป. มาอยู่อาคารกองวิทยาการ ศป.ปัจจุบันนี้ และมีการจัดอัตราปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อฉก. หมายเลข 4130 ของ ศป. ขึ้นตรงกับ ศป. แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้
1.วิจัยและพัฒนาการ
2. แผนกวิชาการ (ปรับปรุงใหม่โดยรวมแผนกตำรา และแผนกเผยแพร่วิชาการ)
3. แผนกการฝึก (แผนกพัฒนาการเดิม)
4. แผนกพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดฯ (แผนกนิวเคลียเดิม)
ในเรื่องของการมอบอำนาจการบังคับบัญชา กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นั้น แต่เดิมให้ขึ้นการบังคับบัญชาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ แต่เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านการฝึก – ศึกษา และพัฒนาเหล่า ป. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมความมุ่งหมายของกองทัพบก จึงให้กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ไม่ขึ้นการบังคับบัญชากับโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (คำสั่ง ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (เฉพาะ) ที่ 211 / 37 เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจการบังคับบัญชา กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่) ในสมัยของ พล.ต.วิศาล กังวานไกล ดำรงตำแหน่ง ผบ.ศป. และในสมัยของ พ.อ. วันชัย อิทธิวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง หก.กวก.ศป. ในขณะนั้น
ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ได้ยกเลิกคำสั่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ (เฉพาะ) ที่ 211 / 37 เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจการบังคับบัญชา กองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลง 22 พ.ค. 33 เสียทั้งสิ้น และให้กองวิทยาการกลับมาขึ้นการบังคับบัญชา กับ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ตามเดิม ในสมัยของ พล.ต. พิชัย ฉินนะโสด ดำรงตำแหน่ง ผบ.ศป. และ หก.กวก.ศป. ในขณะนั้นคือ พ.อ. ศักดา อารีรมย์ นับว่าเป็นการมอบอำนาจการบังคับบัญชากับศูนย์การทหารปืนใหญ่มาจนปัจจุบัน

3. อจย. หรือ อฉก. ที่ใช้
อฉก. หมายเลข 4130 ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ความหมายของตราสัญลักษณ์ (292)
ทำเนียบ ผอ.กวก.ศป. (385)
เครื่องช่วยฝึกชุดยิงสนับสนุน (FSTT) (236)
ปืนใหญ่สนับสนุนกองพลทหารราบยานเกราะ (324)
ปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางขนาด 155 มม. ATMOS (613)
 นานาสาระเรื่อง IT
+ แผนผังการแก้ปัญหาคอมฯ (161)
+ ทำไม! ต้องเรียนรู้เรื่องซ่อมคอมฯ (162)
+ ไขปัญหาทั่วไปบนวินโดวส์ (172)
+ กลุ่มอาการเสียของคอมฯ (268)
+ คำสั่ง Dos ที่จำเป็นสำหรับช่างคอม (269)
เทคนิคการใช้ Short Key (617)
  หน้าแรก   |   ประวัติหน่วย   |   ภารกิจ   |    สมุดเยี่ยมชม   |   ภาพกิจกรรม   |    ติดต่อเรา  


เว็บเพื่อนบ้าน

You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th