หน้าแรก สมัครสมาชิก กิจกรรม เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยมชม เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
side_picture.jpg width_224
พันธกิจ-วิสัยทัศน์  (1927)
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา (2707)
ประวัติโรงพยาบาล (4117)
สิทธิผู้ป่วย (1367)
ขั้นตอนการรับบริการ (1386)
การตรวจสุขภาพประจำปี (1735)
เคล็ดลับประจำวัน (824)
สาระน่ารู้เพื่อคนรักสุขภาพ (921)
เชื้อโรคที่มาจากเครื่องใช้ IT (1123)
ระวัง...เสพติดยา (สามัญประจำบ้าน) (1128)
แปรงสีฟันเก่า อันตราย!!!  (1322)
โรคปอดบวมในเด็กเล็ก (2365)
อาหารอันตรายทำลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัว (4174)
ข้อมูลโรงพยาบาล

 


รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

      รงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก สังกัดจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำซับ หมู่ 13 ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2526       โดยมีนามหน่วยว่าโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ( ส่วนแยกบุรีรัมย์ )      และ     ได้แปรสภาพจาก เป็นโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เมื่อปีพุทธศักราช 2533 และเปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก    เมื่อวันที่     20   ธันวาคม   2533  เดิมหน่วยได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างของกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 เป็นที่ให้การรักษาพยาบาล และก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มเติมอีก  2 หลังเมื่อปี 2532 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด และ กองทัพบกได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรให้หน่วยตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งเป็นอาคารที่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน


ภารกิจ/หน้าที่

หน้าที่ตามกฏหมาย

        ให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลและ ครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยทหารในพื้นที่อื่นที่ขอรับการสนับสนุนตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไปตามความจำเป็น   

 

พันธกิจตามยุทธศาสตร์

         ตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2552 – 2554 ) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสัมฤทธิ์  ได้แก่

1.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไป

2. ตอบสนองนโยบายของ ทบ. และ พบ.

3.พัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานและประทับใจ

4. พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ


  หน้าแรก   |    สมัครสมาชิก   |    กิจกรรม   |    เว็บบอร์ด   |    สมุดเยี่ยมชม   |   เกี่ยวกับเรา   |    ติดต่อเรา  


You are visitors number

   
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th