หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา
  เกี่ยวกับเรา
  ทำเนียบกำลังพล
  คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
  คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน
  ติดต่อเรา
เว็บแบบไหนที่คุณอยากมี?
ขายสินค้าได้
มีทุกอย่างที่น่าสนใจ
มีทุกอย่างที่คุณสนใจ
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กรมยุทธศึกษาทหารบก
  กรมสารบรรณทหารบก
  กระทรวงกลาโหม
  กองการสัสดี นรด.
  กองทัพบก
  กองทัพภาคที่ ๑
  กองทัพภาคที่ ๒
  กองทัพภาคที่ ๓
  กองทัพภาคที่ ๔
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โรงเรียนการกำลังสำรอง
  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 สัสดีพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒
  สำนักงานสัสดีจังหวัดขอนแก่น
  สำนักงานสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
  สำนักงานสัสดีจังหวัดมุกดาหาร
  สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์
 วิชาการสัสดี
  การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทบ.๒๙/๒๕๑๗)
  ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.๒๕๕๓
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล
  พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
  ให้ใช้คำแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ (ทบ.๑๑๗๓/๒๕๒๘)
 คำสั่งและระเบียบต่าง ๆ
  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๐๘๓/๒๕๒๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ฯ
  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๙๙/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนยศและการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุน ฯ
  คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑/๒๕๒๗ เรื่อง การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับการเรียกพล ฯ
  คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๕๖/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนยศและการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุน ฯ
  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๓๗
 อื่น ๆ
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ทภ.2 (ภายใน จังหวัดนคราชสีมา)
  หมายเลขโทรศัพท์ ทบ.,ทภ.๒

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์......แผนกสรรพกำลัง กองทัพภาคที่ ๒......

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
วิชาการสัสดี
   การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทบ.๒๙/๒๕๑๗)
   การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
   ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.๒๕๕๓
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.๒๕๕๓
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล
   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเตรียมพล
พ.ศ. ๒๕๑๕
   พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
   พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
   ให้ใช้คำแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ (ทบ.๑๑๗๓/๒๕๒๘)
   คำสั่งกองทัพบกที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘


You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th