หน้าแรก   กิจกรรม  กระดานเสวนา   สมุดเยี่ยมชม   ติดต่อเรา  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  สาระน่ารู้
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
  กระทรวงกลาโหม
  กองทัพไทย
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนและรักษาวินัยโดยเคร่งครัด เว้นการควรเว้นหมั่นประพฤติการควรประพฤติ

ประวัติกองทัพน้อยที่ 3

"เกียรติประวัติกองทัพน้อยที่ 3"
(เข้าชมทั้งหมด 2613 คน)

ประวัติความเป็นมา

      สืบเนื่องมาจาก ทบ.ได้จัดตั้ง บก.และร้อย.บก.ทน.ให้กับ ทภ.๑ และ ทภ.๒  ขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๑ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ทบ. ในการเข้าควบคุมอำนวยการต่อหน่วยปฏิบัติงานในสนาม และเตรียมการในเรื่องทั้งปวง เพื่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามก่อให้เกิดความพร้อมรบและเพิ่มขีดความสามารถ ให้กับ ทภ.รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของ ทภ.ดังนั้น ทบ.จึงได้จัดตั้งบก. และ ร้อย.บก.ทน.๓ ขึ้นตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๑๕๖/๓๒ ลง ๑๑ ก.ย.๓๒ เป็น นขต.ทภ.๓  ซึ่งการจัดตั้งหน่วยในครั้งแรกใช้ อฉก.๖๑๐๐ ของ ทภ. ในการจัดหน่วยต่อมาได้มีคำสั่ง ทบ.ที่ ๖๓/๓๔ ลง ๑๙ เม.ย.๓๔ ให้ปรับการจัด ทน.๓  จาก อฉก.๖๑๐๐ เป็น  อจย.๕๒ - ๒ โดยบรรจุกำลังพลในอัตราลดระดับ ๒ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๕๓๗ ทบ.จึงได้มีการปรับการบรรจุกำลังพล ทน.๓ เป็นอัตราโครง ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๑๗/๓๗ ลง ๑๘ ก.พ.๓๗ ต่อมามีคำสั่ง ทบ.ที่ ๕๑/๓๙ ลง ๑๑ มี.ค.๓๙ ให้ปรับการบรรจุ กำลังพล ทน.๓ จากอัตราโครงเป็นอัตราลดระดับ ๒ เช่นเดิม จนถึงปัจจุบัน โดย ทน.๓ มีที่ตั้งถาวรอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

- แม่ทัพน้อยที่ ๓ ปัจจุบัน คือ พล.ท.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์

 

 

 

 

  

เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน 

 

 กองทัพน้อยที่ ๓  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กองทัพน้อยที่ ๓  มีเกียรติประวัติการปฏิบัติงานสำคัญที่ผ่านมาดังนี้

 

      ๑. งานด้านป้องกันประเทศ  
 
                    ติดตาม
สถานการณ์และเตรียมการเข้าควบคุมอำนวยการยุทธ์ ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยทางยุทธการหรือบรรจุมอบ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจ  ติดตามความเคลื่อนไหว  สกัดกั้นการรุกล้ำอธิปไตย ป้องกันชายแดนไทย ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและป้องกันการใช้พื้นที่ของประเทศไทย ในการปราบปรามชนกลุ่มน้อยของทหารพม่า ในพื้นที่ชายแดนด้าน จว.ตาก  ในปี ๒๕๓๘ ได้รับมอบหมายจาก  กองทัพภาคที่๓ ให้จัดตั้งกองบัญชาการกอง

กำลังนเรศวร จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อควบคุมอำนวยการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันชายแดน ไทย -พม่าและตั้งแต่ปี ๒๕๔๑  จนถึงปัจจุบันจัดกำลังพลสนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๓  ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่๓ และ ศูนย์ข่าวยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓     
 

                  ๒. งานด้านการฝึก

                      ๒.๑ กองทัพน้อยที่ ๓ ได้เข้าร่วมทำการฝึกร่วม / ผสมระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพสหรัฐอเมริกา  โดยการจัดผู้บังคับบัญชา   ฝ่ายอำนวยการ  เข้ารับการฝึกในส่วนของกองบัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจร่วม / ผสมรหัสคอบร้าโกลด์๙๓ ,  คอบร้าโกลด์  ๙๗ ,  คอบร้าโกลด์  ๐๑ ,  คอบร้าโกลด์๐๕ และคอบร้าโกลด์  ๑๑ ( โดยมี  มทน.๓ เป็น ผบ.กกล.ฉก.ร่วม / ผสมนานาชาติ   รอง มทน.๓ เป็น เสธ.กกล.ฉก.ร่วม /ผสมนานาชาติ  มีการประชุมวาง แผน เตรียมการตั้งแต่ ก.พ. ๕๓มาตามลำดับ มีการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย ( FPC ) ระหว่าง๑๘ – ๒๒ ต.ค. ๕๓ และทำการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๑  ระหว่าง ๔ - ๑๘ ก.พ. ๕๔  จว.ช.ม. )

                    ๒.๒ ร่วมทำการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันประเทศ การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง   ตามแผนการฝึกประจำปีของกองทัพภาคที่ ๓

                        ๒.๓ ส่วนการฝึกตามวงรอบการฝึกที่ ยศ.ทบ.กำหนด  คือ  การฝึกครูทหารใหม่การฝึกทหารใหม่  การฝึก ส.ต.กองประจำการ ( โดยฝากการฝึกร่วมกับการฝึกทหารใหม่ บชร.๓ )

 

 

                   ๓. การปฏิบัติที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓     

                 ๓.๑ จัดกำลังพลสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศ  และแผนงาน รักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ ๓ ท แม่ทัพน้อยที่ ๓   ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓

                        ๓.๒ จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๓  และกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อควบคุม อำนวย การประสานงานกำกับดูแลหน่วยงานในโครงการ การปฏิบัติตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น การตัดทำลายไร่ฝิ่นในห้วง พ.ย. ถึง เม.ย. ของทุกปี  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

                        ๓.๓ จัดตั้งกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจควบคุมไฟป่า และหมอกควัน  กองพัน ทหารปืนใหญ่ที่ ๗  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   โดยแม่ทัพน้อยที่ ๓  เป็นผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจควบคุมไฟป่า และหมอกควัน ดำเนินการควบคุมอำนวยการ  ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามมาตรการป้องกันปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และหมอกควัน  ในห้วงฤดูแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดความ รุนแรงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งระบบนิเวศน์ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ

 

*************************


อ่านบทความถัดไป
1

  หน้าแรก   |    กิจกรรม   |   กระดานเสวนา   |    สมุดเยี่ยมชม   |    ติดต่อเรา   |   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   |   สาระน่ารู้  


You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th