หน้าแรก   กิจกรรม   เว็บบอร์ด   สมุดเยี่ยมชม  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา
เว็บการเงินที่อยากมี?
ข้อมูลอัพเดทอยู่เสมอ
มี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับเรื่องเบิก-จ่ายแจ้งให้ทราบ
มีตัวอย่างหรือแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบ
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
 บทความ 1
  การสร้างความสัมพันธ์ (176)
 บทความ 2
  การติดต่อเบื้องต้น (153)
 บทความ 3
  ยินดีต้อนรับทุกท่าน (157)

  เล่นเกมส์ออนไลน์
  แหล่งความรู้คนทำเว็บ
  Hosting คุณภาพสูง
  ประกาศและโฆษณาฟรี
  ตรวจสอบสภาพการจราจร
  ฟรีดาวน์โหลด

กองการเงิน กรมการทหารสื่อสาร ยินดีต้อนรับ
กองการเงิน กรมการทหารสื่อสาร

   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์

 กองการเงินกรมการทหารสื่อสาร 

 

 

        พันเอกหญิง สุมีณา  ทิวะพันธุ์

หัวหน้ากองการเงิน  กรมการทหารสื่อสาร


What's New
ข้าราชการ กองการเงิน กรมการทหารสื่อสาร (187)
     

                     แผนกควบคุมการเบิกจ่าย

ร.ท.นิพัฒน์   สุนทรเกตุ               ร.อ.หญิง สนิฎา  ประจักษ์

จ.ส.อ.ธวัชชัย  วศินชัย                ส.อ.หญิงมณฑิรา รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ

จ.ส.อ.วิริยะ    รบไว                   นางวิภาศรี         เดชสีมา

จ.ส.อ.มณฑป  จินตวร

จ.ส.อ.เกษมทรัพย์  ประสารีบุตร

จ.ส.อ.ไพฑูรย์      อินทา

ส.อ.มนตรี    ศรีสัมพันธ์

ส.อ.กนก      กิจปาโมกข์

ส.อ.ทัตพงศ์   พิลาวรรณ์

ส.อ.ทวีศักดิ์   พลภักดี

ส.อ.รุ่งชัย     ใจเรือง

 

                                   แผนกรับ-จ่ายเงิน

พ.ต.หญิงนิศานาถ   จรรจาวิจักษ์

ส.อ.วรวิทย์    สกุลจันทร์

นางนุจรี      ธำรงค์สุข

นางรวีวรรณ    เอี่ยมเจริญ

นางดวงหทัย   คัดชา

 

                                           แผนกบัญชี

พ.ต.วีรวัลย์     นะอ่อน                  ร.ท.หญิงเสาวณีย์    คุณาไทย

จ.ส.อ.ประพนธ์  แสงศิริ                  ร.ต.ศุภชัย      เมืองกลาง

จ.ส.อ.หญิงวิบูลย์วรรณ  ธนะพันธ์        ส.อ.หญิงมะลิวัลย์    บุญอาจ

นางขจรศรี      รักตประจิต

 

                                    แผนกธุรการ

พ.ท.หญิงถิรนันท์     ขจรกลิ่นมาลา

ส.อ.ณัฐวัจน์      วัฒนเดช

ส.อ.ประเสริฐศักดิ์  มาลัยศรี

นายสายชน    ปั้นเกี้ยว

นางเกษรา     เกิดพร้อม

นางสาวภัสสร  สุขการุญ

 Event's New
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงิน (119)
     

              ระเบียบการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
เว็บเพื่อนบ้าน

You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th