หน้าแรก  ผู้บังคับบัญชา  อดีตผู้บังคับบัญชา  ส่วนราชการภายใน   กิจกรรม  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก

  1. หน้าแรก
  2. ผู้บังคับบัญชา
  3. อดีตผู้บังคับบัญชา
  4. ส่วนราชการภายใน
  5. กิจกรรม
  6. เกี่ยวกับเรา
  7. ติดต่อเรา
 หน่วยงานสำคัญ
  1. รัฐบาลไทย
  2. กระทรวงกลาโหม
  3. กองทัพไทย
  4. กองทัพบก
  5. กองทัพเรือ
  6. กองทัพอากาศ
  7. ตำรวจแห่งชาติ

วินัย คือ หัวใจทหาร..........วินัย คือ หัวใจทหาร..........วินัย คือ หัวใจทหาร

หน้าที่รับผิดชอบ แผนกแผน

หน้าที่

 

    ๑.  วางแผน  อำนวยการ ประสานงาน  กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก

     ๒.  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  กำกับการ  เกี่ยวกับการระวังป้องกันการรักษาความปลอดภัย  ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก

     ๓.  บันทึก  และรายงานสถิติ  ผลงานตามหน้าที่ 

 

                            -------------------------------------------------------

 

งานในความรับผิดชอบ

 

      ๑ .รายงานยอดกำลังพลแผนกแผน สสน.บก.ทบ.,  ชุด  สห. ฯ, มว.สท.,  ทุกวัน

      ๒. รายงานยอดกำลังพลประจำวัน  จันทร์- ศุกร์  เวลา ๐๘๓๐  และการออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๔๐๐ 

      ๓. รับผิดชอบการฝึกกำลังพลทุกวันอังคาร  ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐

      ๔. รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาคาร ๕

      ๕. รายงานตรวจการแลกบัตรประตู ๑  และประตู ๓ เวลา ๐๙๐๐ ทุกวัน

      ๖. รายงานการจอดรถพื้นราบทุกวัน

      ๗. ตรวจสอบเครื่องหมายจราจรและการวางกรวยยางทุกวัน

      ๘. ส่งผลสรุปการปฏิบัติประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี

      ๙. สรุปรายงานประจำเดือน

     ๑๐. ชักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเดือนละ ๑ ครั้ง

     ๑๑. ประชุม  กรก.บก.ทบ. สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

     ๑๒ ส่งรายงานสถานภาพ  สป. ๒ - ๔  ทุกวันที่  ๕ ของเดือน

     ๑๓. ตรวจสอบกำกับดูแลแผนงาน

     ๑๔ .รับเรื่องและรายงานการปฏิบัติของ  นขต.สสน.บก.ทบ.

     ๑๕. กำหนดการประชุมของ  ผบ. กรก.บก.ทบ. ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

     ๑๖. ประสานงานกำกับดูแลของแผนกต่างๆ  และ รปภ. ฯ เช่น การจอดรถ. การจราจรและ การซ้อมรับ-ส่ง ฮ  สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน

      ๑๗. ตรวจวินัยข้าราชการใน บก.ทบ.ในห้วงเวลา ๐๗๐๐- ๐๘๓๐  และ ๑๕๐๐- ๑๖๓๐ ทุกวัน

      ๑๘. ตรวจยานพาหนะร่วมกับ ขว.ทบ สัปดาห์ละ ๑ ครั้งในช่วงเวลา ๐๗๐๐-๐๘๓๐ และ ๑๕๐๐-๑๖๓๐

      ๑๙. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจอดรถภายใน บก.ทบ.ทุกวัน ฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอด ให้ล๊อคล้อ

      ๒๐. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจรอบนอก บก.ทบ. (ราชดำเนิน, มัฆวาน) ทุกวัน

      ๒๑. จัดชุด สท.รปภ.บก.ทบ. ตรวจทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง

      ๒๒. จัดชุด สท.รปภ.บก.ทบ.ตรวจการประชุมสภากลาโหม ทุกเดือน

      ๒๓. จัดชุด  สท.รปภ.บก.ทบ.ตรวจยานพาหนะที่จอดรถใน บก.ทบ. ในช่วงเวลา เช้า

 และบ่าย

       ๒๔. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสนาม  ฮ ทุกเดือน

       ๒๕. ตรวจสอบอุปกรณ์รับ    และซักซ้อมการปฏิบัติ  ในสัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน

       ๒๖. จัดตั้งกองอำนวยการ  รักษาความปลอดภัยดำเนินการ รปภ. การจราจรและการจอดรถเมื่อมีบุคคล       สำคัญมาเยี่ยม บก.ทบ. อย่างเป็นทางการ

          ๒๗. จัดตั้งกองอำนวยการในพื้นที่ บก.ทบ. ในโอกาสที่ นรม. ในนามของรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเลี้ยง อาหารค่ำ  แก่ผู้นำต่างประเทศและขอใช้พื้นที่ บก.ทบ. เป็นสถานที่พักรับรองในกรณีเกิดเหตุรุนแรงขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล

          ๒๘. จัดเจ้าหน้าที่ รับ – ส่ง ฮ. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อมีการ ขึ้น – ลง ของ ฮ. ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารส่วนที่ ๑

          ๒๙. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ,เจ้าหน้าที่ สห. ,เจ้าหน้าที่ กรก.บก.ทบ.,เจ้าหน้าที่ สท.รปภ.บก.ทบ. ตรวจสอบยานพาหนะทุกคันที่เข้ามาใน บก.ทบ. ใน ช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

 

การป้องกันละระงับอัคคีภัยในรอบ ๑ ปี

     ห้วงระยะเวลา  ต.ค. - ก.ย.

              ๑. ต.ค.- ธ.ค.๕๒ ตรวจสอบถังน้ำยาดับเพลิงชนิดสารเคมี และอุปกรณ์ดับเพลิงท่อน้ำในอาคารและเครื่องสูบพร้อมอุปกรณ์สายส่งน้ำจากคลองผดุงกรุงเกษม

               ๒. ม.ค. - เม.ย. เตรียมการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี

              ๓. พ.ค. - ก.ค.  ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิงชนิดหอน้ำ

               ๔. ส.ค. - ก.ย.  ฝึกซ้อมการส่งน้ำจากคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบหัวจ่ายในพื้นที่ บก.ทบ.

 

                                          -----------------------------------

  

หน้าที่ตามตำแหน่ง

 

หัวหน้าแผนก  มีหน้าที่

          ๑. วางแผน อำนวยการ ประสาน กำกับการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การระงับอัคคีภัย และจราจร ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก

          ๒. กำกับดูแลการฝึกดับเพลิงและการฝึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รวมทั้งทดสอบและการซ่อมบำรุงเครื่องมือดับเพลิง และสัญญาณเตือนภัย

          ๓. ช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการระงับป้องกันอัคคีภัยทั้งปวงในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก

         ๔. ประสานการปฏิบัติการป้องกันเพลิง กับการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งจัดให้มีเครื่องป้องกันเพลิงให้เหมาะสม

         ๕. สอบสวนสาเหตุของการเกิดโจรกรรมก่อวินาศกรรม การเกิดอัคคีภัย หรือการรั่วไหลความลับของหน่วย

         ๖. อำนวยการ หรือดำเนินการตรวจสภาพอาคาร พื้นที่ เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย

          ๗. ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในแผนกแผน

          ๘. ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบ

 

ประจำแผนก  มีหน้าที่

 

 

         ๑. ทำการแทนหัวหน้าแผนก  เมื่อหัวหน้าแผนกไม่อยู่

         ๒. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับสายงานข่าวสายงานยุทธการ  และสายงานกิจการพลเรือนรวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานทางธุรการของแผนกแผนให้ถูกต้อง  ตามกฎ  ข้อบังคับ  และแบบธรรมเนียมของทหาร

         ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึก  ศึกษา  และอบรมของกำลังพลทุกหลักสูตร  ยกเว้นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

          ๔. ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสิบยุทธการและการข่าว  มีหน้าที่

 

          ๑. เป็นเจ้าหน้าที่ในแผนกยุทธการและการข่าว

          ๒. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับยุทธการและการข่าว

ภายในหน่วย

            ๓. อำนวยการควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้าให้งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            ๔. วางแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยเพื่อการฝึกทางยุทธวิธี และการข่าว

            ๕. อำนวยการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องในการระดมพล การจัดตั้งหน่วยและการฝึกหน่วย รวมถึงการข่าว

             ๖. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงโครงการต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงคำสั่งและคำชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกและการข่าว

             ๗. ให้ข้อเสนอถึงลำดับเร่งด่วนของการบรรจุหน้าที่และยุทธภัณฑ์ให้แก่หน่วย

             ๘. ทำการประมาณ สถานการณ์ ทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง

             ๙. ทำคำสั่งยุทธการระหว่างการรบ

           ๑๐. อำนวยการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้แก่ที่ตั้งทางการทหารและระบบการติดตั้งสื่อสาร

 

 

นายสิบรักษาความปลอดภัย     คนที่    มีหน้าที่

 

              ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

             ๒. ดูแลการแลกบัตรผ่านเข้า – ออก บุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาติดต่อราชการ        

    ด้านหน้า ( ประตู ๑ )  ของกองบัญชาการกองทัพบก

              ๓. บันทึกการตรวจวินัยของบุคคลและยานพาหนะในการผ่านเข้ามาในพื้นที่

              ๔.  ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสิบรักษาความปลอดภัย     คนที่    มีหน้าที่

              ๑. เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร  การจอดรถ  ในกองบัญชาการกองทัพบก

              ๒. ดูแลการแลกบัตรผ่านเข้า - ออก  บุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาติดต่อราชการด้านหลัง  (ประตู ๓ )  ของกองบัญชาการกองทัพบก

              ๓. ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

 

เสมียน  มีหน้าที่

 

               ๑. เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการของแผนก

               ๒. รับ - ส่ง หนังสือ และพิมพ์เอกสาร

               ๓. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก

               ๔. จัดทำหนังสือราชการด้วยการพิมพ์ ถ่ายเอกสาร โรเนียวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

               ๕. เก็บรักษาค้นหาแจกจ่ายเอกสารของแผนก

               ๖. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสำนักงาน

              ๗. ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

                             -------------------------------------------------------

 

 
You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th